Pablo.png

Credits

Dubbing Director 

Lidia Gromovenko

Translator

Nadiya Val'nyk

Sound & Mixing Engineer 

Vitaliy Yaschyk

Dubbing actors

Oleg Stalchyk

Olena Yzlyuk

Yurij Grebelnuk

Olena Protsenko

Yurij Kydriavets

Dmytro Gavrylov

Slava Dudko

Borys Georgievsky

Dmytro Nezhelsky

Oleg Lepenets

Volodymyr Plakhov

and others