таксі.png

 Credits

Dubbing Director 

Lidia Gromovenko

Translators

Nadiya Val'nyk

Sound and Mixing Engineer 

Vitaliy Yaschyk

Dubbing actors

Andrew Fedinchyk

Dmytro Gavrylov

Mykhailo Kryshtal

Olesia Stakhova

Dmytro Zavadskyi

Andrew Aliokhin

Olena Protsenko

Yulia Perenchyk

Volodymyr Tereschyk

Borys Georgievskyi

Dmytro Nezhelskyi

Olena Yzlyuk

Serhii Solopaj

and others